Idrettsglede for alle

Vedtekter

Vang skiløperforening

 • Formål

  Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og paralympiske komite (NIF). Foreningen skal spesielt fremme og drive skiidrett og friluftsliv.

  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd samt bygge på grunnverdiene samarbeid, kameratskap, idrettsglede, fellesskap, helse, sunnhet og ærlighet.

 • Organisasjon

  Vang Skiløperforening er medlem av Norges idrettsforbund gjennom Hedmark Idrettskrets. Foreningen er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Foreningen har sete i Hamar kommune og er medlem av Hamar Idrettsråd.

  Vang Skiløperforening er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

  Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.

 • Medlemmer

  Enhver som innordner seg foreningens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av et lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av et nytt medlem skal straks føres inn i medlemsregisteret.

  Ethvert medlem plikter å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Vang Skiløperforenings lover og bestemmelser.
  En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

  Medlemsskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
  Det føres elektronisk medlemsliste i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

 • Kontingent og avgifter

  Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Medlemmer under 17 år betaler en lavere kontingent.

 • Stemmerett og valgbarhet

  For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemsskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

  Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Utøver med kontrakt og medlemsskap i laget kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

  Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem. Hvis et medlem skylder 2 års kontingent ved forfall, skal medlemskapet bringes til opphør. Et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

  Styret kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsledighet, militærtjeneste eller av andre grunner.

 • Tillitsvalgtes godtgjørelse

  For refusjon av utgifter og godtgjørelse til Vang Skiløperforening tillitsvalgte gjelder: Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

 • Kjønnsfordeling

  Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn.

  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

  Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 • Inhabilitet

  Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

  1. når vedkommende selv er part i saken
  2. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
  3. når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part
  4. når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

  Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

  Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

  Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 • Straffesaker

  For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

 • Årsmøtet

  Vang Skiløperforening sitt øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i april/mai måned.
  Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, samt på Vang Skiløperforening`s internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

  Alle Vang Skiløperforening sine medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

  Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 • Ledelse av årsmøtet

  Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen behøver ikke å være medlem av idrettslaget.

 • Årsmøtets oppgaver

  Årsmøtet skal:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Vang Skiløperforening`s årsmeldinger, herunder gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle Vang Skiløperforening`s regnskap i revidert stand, herunder
   gruppenes regnskap.
  6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder revidering av strategiske planer og 3-årige budsjettplaner.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta Vang Skiløperforening`s budsjett og gruppenes budsjetter
  9. Behandle Vang Skiløperforening organisasjonsplan ved behov.
  10. Foreta følgende valg:
   1. Leder, nestleder, kasserer og sekretær og 2 varamedlemmer
   2. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
   3. 2 revisorer
   4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  Alle tillitsvalgte til hovedstyret velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet gruppevis.
  Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

  Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

  Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

 • Stemmegivning på årsmøtet

  Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

  Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 • Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte innkalles av Vang Skiløperforening sitt styre med minst 14 dagers varsel etter:

  1. Vedtak på årsmøte.
  2. Vedtak i styret.
  3. Skriftlig krav fra 1/3 av Vang Skiløperforening sine medlemmer.
  4. Krav etter vedtak i overordnede organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

  Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 • Vang Skiløperforening`s styre

  Foreningen ledes og forpliktes av styret, som er Vang Skiløperforening sitt høyeste myndighet mellom årsmøtene.

  Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. I tillegg kommer lederne i de grupper og utvalg foreningen har.

  Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
  2. Påse at Vang Skiløperforening`s midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
  3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
  4. Representere idrettslaget utad.

  Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

  Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 • Styrets arbeid

  Lederen har den daglige ledelsen av foreningen. Denne skal lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis ikke annet er fastsatt.

  Nestleder fungerer som leder under dennes fravær.

  Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med leder føre foreningens korrespondanse og skal være foreningens arkivar.

  Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre foreningens regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse.

  Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

 • Grupper/avdelinger/komiteer

  Vang Skiløperforening skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges.

  Foreningen kan organiseres med ulike grupper. Årsmøtet bestemmer opprettelse av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Vang Skiløperforening sin organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

  For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedlagets styre sin godkjennelse.

 • Lovendring

  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

  Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

  Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

  § 20 kan ikke endres.

  Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for foreningen, trer i kraft umiddelbart.

 • Valgperioder

  Samtlige ledere velges for ett år, mens alle andre tillitsvalgte velges for to år. Det skal så langt det er mulig sørges for at kun halvparten av de tillitsvalgte skiftes ut hvert år.

 • Oppløsning

  Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

  Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.

  Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 17.

  I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen tilfaller foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

  Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.